نمای بیمارستان
 جوانی جمعیت
جمعیت
پویش ملی سلامت
تازه های خبر
درباره مرکز آموزشی درمانی ابن سینا
این مرکز درسال ۱۳۵۶ تأسیس و درسال ۱۳۷۰ بهره برداری گردید. این مرکز تک تخصصی بوده و تنها شامل بخش روانپزشکی می باشد. خدمات بستری در بخشهای اتفاقات، پویا ، زنان، چهار بخش مردان و خدمات سرپائی توسط در متخصصین درمانگاه انجام میگیرد. متوسط اشغال تخت و متوسط اقامت بدون احتساب اتفاقات به ترتیب ۹۷% و ۸/۲۳ با احتساب اتفاقات ۸/۹۷ و ۲۱ می باشد. تعداد بخش های بستری ۸ بخش می باشد (بخش ۱ مردان،بخش ۲ مردان،بخش ۳ مردان،بخش پویا،بخش ۵ مردان،بخش زنان،بخش اتفاقات مردان،بخش اتفاقات زنان). بخش پاراکلینیکی شامل بخش روانشناسی ، بخش ای سی تی، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، نوارنگاری و واحد درمانگاه بوده که همگی در شیفت صبح و داروخانه دو روز عصر فعالیت دارند. این مرکز ازسال ۱۳۷۰ به دانشگاه پیوست و با یک بخش با ظرفیت ۲۰ تخت درمانی شروع بکار نموده که پس ازگذشت دوسال بخش‌های آموزشی یک و دو مردان و بخش جانبی ای سی تی راه اندازی گردید. تعداد ۱۲۰ تخت مصوب ( تعداد ۲۳۱ تخت فعال)