مسئول واحد: مهندس مریم مهدی پور

مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۸۳

مکان: بلوک A طبقه اول واحد بهداشت حرفه ای

 

شرح وظایف:

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

پیگیری مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا حصول نتیجه

تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحی کارکنان

ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی در بخش / واحدهای بیمارستان

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

برچسب گذاری ظروف مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

ثبت آمار حوادث در بخش / واحدهای بیمارستان

همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و سایر امور مربوطه

 مطالب آموزشی

(جهت دریافت مطالب آموزشی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید)

کتابچه ایمنی بیمارستان ابن سینا