آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب بوستان سیزده آبان، مرکز آموزشی درمانی ابن سینا شیراز
کدپستی: ۷۶۵۴۱-۷۱۴۶۶
تلفکس: ۳۲۲۸۰۲۳۶-۰۷۱
تلفن:۴- ۳۲۲۸۹۶۰۱-۰۷۱
ایمیل: sinahosp@sums.ac.ir