مدیر بیمارستان: مهندس علی محمد ثنائی نژاد

شماره تماس:    ۳۲۲۸۹۶۰۱

مکان: بلوک B طبقه دوم حوزه ریاست 

 

  سوابق اجرایی:

کارشناس اداره بیماران خاص  ۸۸-۸۶
کارشناس اقتصاد درمان ۹۶-۸۸
کارشناس مسئول هزینه و درامد دانشگاه  ۹۸-۹۶
معاون مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه ۱۴۰۱-۹۸