مسئول واحد: الهام جوانمردی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۰۷

مکان: بلوک B  زیرزمین اداری واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

شرح وظایف:

کنترل پرونده های بستری قبل از تحویل به واحد ترخیص

بایگانی مدارک پزشکی پس از ترخیص بیمار

ارائه مدارک پزشکی به متقاضیان

نظارت بر کدگذاری بیماری ها بر اساس طبقه بندی بین المللی

نظارت بر کدگذاری اعمال جراحی بر اساس طبقه بندی اعمال جراحی

بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی، روش کار

کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانبی پرونده های بیماران

نظارت بر  وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی

انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

جهت دریافت مطالب آموزشی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

دستورالعمل سطوح دسترسی به اطلاعات پرونده پزشکی

دستورالعمل مستند سازی پرونده پزشکی

شیوه نامه حفظ و نگهداری اسناد در بایگانی

شیوه نامه و فرایند اخذ رضایت و برائت آگاهانه