مسئول واحد: مهندس سمانه محمدی جابری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات -گرایش شبکه های کامپیوتری

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۱۱

مکان: بلوک B زیر زمین اداری

 

شرح وظایف:

پیگیری امور مربوط به فناوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط دانشگاه

انجام کارشناسی امور مربوط به رایانه و ارائه گزارش به کمیته خرید و مدیریت بیمارستان

نظارت و به روز رسانی وب سایت بیمارستان

پییگری مشکلات مربوط به شبکه بیمارستان

نظارت و تایید خرید قطعات رایانه

نظارت بر نحوه ورود و خروج تجهیزات شبکه و رایانه از بیمارستان

کارشناسی و پیگیری راه اندازی و نصب نرم افزارهای بیمارستانی

نظارت بر فعالیت شرکت های پیمانکار سخت افزار و شبکه

نظارت بر فعالیت شرکت های پشتیبان نرم افزاری

حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیت های فناوری اطلاعات و سایر جلسات مورد نظر مدیریت بیمارستان

 لینک های مرتبط

مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 پست الکترونیک

 آموزش کاربری استفاده از پورتال ServiceDesk برای کاربران نهایی

آموزش  ServiceDesk کارشناسان فناوری اطلاعات

سامانه 118