مسئول واحد: حسین زارع

 مدرک: کارشناسی

 شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۵۱

 مکان: بلوک B زیر زمین اداری دفتر حفاظت فیزیکی

 

 شرح وظایف:

  سرکشی ورسیدگی به امورجاری نگهبانی و اتخاذتدابیرلازم در مواقع بحرانی وحوادث

 کنترل کلیه مبادی ورودی و خروجی وکنترل ورود وخروجها

 حفظ نظم وامنیت بیمارستان وجلوگیری ازتجمع غیرمجاز افراد دربخشهای اداری ودرمانی

 راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مربوطه

 امورنگهبانی و برنامه ریزی جهت پستهای نگهبانی