مسئول واحد: مهندس مریم کمالی

مدرک: کارشناس صنایع غذایی

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۰۳

مکان: بلوک A زیر زمین واحد تغذیه

 

شرح وظایف:

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ( شامل  انبارسازی، آماده سازی، طبخ غذا، نگهداری و توزیع غذا ...)

تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضای تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی

مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای

مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه وتقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران،...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان