مسئول تصویربرداری: آذرانصاری

مدرک: کارشناس رادیولوژی

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۸۷

مکان:  بلوک A طبقه همکف