مسئول واحد: محمد جواد اسفندیاری بیات

مدرک تحصیلی:

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۰۹

مکان: بلوک B طبقه زیر زمین ادرای واحد تدارکات

 

شرح وظایف:

خرید اجناس مورد لزوم بیمارستان طبق مشخصات مورد تقاضا

استعلام حداقل بهاء قبل از خرید اجناس

تحویل اجناس خریداری شده به انبار