مسئول واحد: مهندس فاطمه دمیری

مدرک: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱۰۷۱    داخلی    ۲۵۶

مکان: بلوک B طبقه یک واحد بهداشت محیط

 

شرح وظایف:

شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیط بیمارستان

تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیط به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری رفع نواقص

 مطالب آموزشی

(جهت دریافت مطالب آموزشی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید)

مدیریت مواد زائد بهداشتی درمانی