واحد آموزشی درمانی ابن سینا شامل چهار بخش مردان ، بخش زنان ، بخش پویا ، اتفاقات مردادن و اتفاقات زنان می باشد