مسئول واحد:  مهندس محمد حسین حق نگهدار

مدرک تحصیلی: کارشناس الکترونیک

شماره تماس: ۳۲۲۸۸۰۶۴۰۷۱    داخلی    ۲۱۰

مکان: بلوک B زیر زمین اداری – واحد امور قرار دادها

 

شرح وظایف

تنظیم امور مربوط به قرار دادها

مطالب آموزشی

(جهت دریافت مطالب آموزشی بر رو آن کلیک کنید)

فراخوان اجاره در سامانه ستاد ایران-امور قراردادها