واحد آزمایشگاه ابن سینا واگذار به بخش خصوصی می باشد 

 

 

 پیمانکار: سید محمد هادی مصطفوی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: ۳۲۲۸۹۶۰۱ – ۰۷۱ داخلی   ۲۱۵

مکان: بلوک A طبقه همکف